REGULAMIN PLATFORMY REZERWACJI TOWARÓW W SIECI BLU

SPIS TREŚCI:

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 2. DEFINICJE

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

§ 6. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI TOWARÓW

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚC SALONÓW SPRZEDAŻY BLU

§ 8. REKLAMACJE

§ 9.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

§11. WTYCZKI GOOGLE I FB I PLIKI COOOKIES

§12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.            Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Platformy rezerwacji Towarów w sieci BLU (dalej: Platforma), w szczególności zasady świadczenia za jego pośrednictwem usługi elektronicznej w postaci rezerwacji towarów przez Użytkownika, jak również innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

2.            Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika i jego system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.            Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących konsumentami, korzystających z Platformy i innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną. 

4.            Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz dokonywania rezerwacji oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

5.            W przypadku korzystania z Platformy celem rezerwacji towarów, informacje przekazywane przez Platformę z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6.            Podmiotem zarządzającym Platformą stanowiącą oprogramowanie PrestaShop jest dział marketingu Spółki BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Celem ułatwienia kontaktu z podmiotem zarządzającym Platformą Użytkownicy mogą się kontaktować:

- pod numerem telefonu 532 543 146

- korzystając z adresu poczty elektronicznej [email protected] 

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

1.            Usługodawca - spółka BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096.

2.            Dane - dane osobowe Użytkownika Platformy podane podczas rejestracji i zakładania Konta oraz niezbędne do zalogowania na Platformie i korzystania z funkcjonalności Platformy,

3.            Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Platformy,

4.            Proces rezerwacji – ciąg czynności zmierzający do rezerwacji towaru przez Użytkownika, której to rezerwacji dokonuje konkretny Salon Sprzedaży BLU,

5.            Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Platformy z funkcjonalności Platformy.

6.            Formularz Rejestracji – interaktywny formularz stanowiący zgłoszenie przystąpienia do Platformy według wzoru ustalonego przez Usługodawcę, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa stanowi zgłoszenie i zgodę na założenia Konta Użytkownika, 

7.            Formularz Rezerwacji – interaktywny formularz, na podstawie którego Użytkownik Platformy dokonuje Rezerwacji towarów przez konkretny Salon Sprzedaży BLU,

8.            Konto – konto Użytkownika Platformy,

9.            Platforma – internetowe oprogramowanie zarządzane przez Usługodawcę udostępnione pod adresem www.blu.com.pl za pomocą którego Usługodawca umieszcza treści związane z towarami sprzedawanymi przez Usługodawcę oraz świadczy inne usługi elektroniczne, tj.: usługę newslettera, wyszukiwarki produktów, katalog produktów, formularze kontaktowe, prowadzenie Konta, prezentacja gazetek i katalogów marek, prezentacja przecenionych produktów z Salonów Sprzedaży BLU, prezentacji aranżacji wnętrz,

10.           Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,

11.           Salon Sprzedaży BLU – konkretny Salon Sprzedaży BLU prowadzony przez Partnera Usługodawcy,

12.           Towar – rzecz ruchoma, produkt, który Użytkownik Platformy może zarezerwować przez Salon Sprzedaży BLU,

13.           Cena Towaru - określona w polskich złotych wartość brutto towaru, należna Salonowi Sprzedaży BLU z tytułu realizacji umowy sprzedaży z Użytkownikiem, uwzględniająca należne podatki, w tym podatek od towarów i usług. Cena Towaru nie zawiera kosztu dostawy Towaru, podanej do wiadomości Użytkownika przed złożeniem Zamówienia,

14.           Administrator - Spółka BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096,

15.           RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

16.           Newsletter -  informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, stanowiące informacje o Towarach sprzedawanych przez Usługodawcę tj. usługa elektroniczna w postaci nieodpłatnego wysyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

17.           świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY BLU

1.            Za pośrednictwem Platformy Usługodawca zapewnia Użytkownikom m.in. następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

(a)           rezerwację wybranych przez Użytkownika Towarów w konkretnym, wybranym przez Użytkownika Salonie Sprzedaży sieci BLU za cenę wskazaną za pośrednictwem Platformy,

(b)           newslettera,

(c)           wyszukiwarki Towarów oferowanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(d)           nieodpłatnego przeglądania katalogu Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(e)           formularze kontaktowe,

(f)            prowadzenie Konta Użytkownika,

(g)           prezentacji gazetek reklamowych Salonów Sprzedaży BLU i katalogów poszczególnych marek,

(h)           prezentacja Towarów przecenionych przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU,

(i)            prezentacja projektów aranżacji wnętrz.

(j)            publikowania opinii użytkowników na temat produktów

2.            Użytkownik Platformy korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy.

3.            W przypadku dostarczania treści na Platformie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do momentu zamknięcia Platformy.

4.            Usługodawca udostępnia Platformę w trybie ciągłym, przy czym zastrzega sobie prawo do tymczasowych i krótkotrwałych wyłączeń spowodowanych w szczególności awarią, aktualizacją oprogramowania, konserwacją bądź wymaganiami technicznymi. 

5.            Zamieszczone na Platformie treści, w szczególności opisy Towarów i Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

6.            Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Salonów Sprzedaży BLU oraz dokonywania Rezerwacji Towarów, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

-             użycie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome lub Firefox w najnowszej aktualnej wersji z włączoną standardową ochroną prywatności,

-             posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

-             posiadanie dostępu do witryn internetowych (www) za pośrednictwem prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki, 

-             włączona i zaakceptowana informacja o obsłudze plików cookies,

-             zaakceptowana informacja o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie: 

•              Google Analitycs który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie,

•              Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

•              Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

•              Google YouTube, który służy do który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.

7.            Sposób wyświetlania treści lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniony od wersji przeglądarki, zainstalowanych „wtyczek” lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia usług przez  Usługodawcę. 

8.            Niespełnienie przez Użytkownika Platformy któregokolwiek z wymagań technicznych, o których mowa w ust. 6 powyżej, może powodować brak możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy.

9.            Usługodawca podejmuje działania mające na celu niezakłócone funkcjonowanie Platformy. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu informatycznego zapewniające obsługę Platformy, jego przeglądu, naprawy, usunięcia usterek mających pływ na funkcjonowanie Platformy, możliwe jest wystąpienie czasowych utrudnień w dostępu do Platformy lub 

w korzystaniu z niektórych jej funkcjonalności.

10.           Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną lub oprogramowaniem Użytkownika.

11.           Przeglądanie Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU jest możliwe również bez zakładania Konta Użytkownika. Rezerwacja Towarów przez Użytkownika z zakresu Towarów dostępnych w asortymencie Salonów Sprzedaży BLU jest możliwa bez zakładania Konta przez Użytkownika ale wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, o których mowa w par. 5 punkt 4. niniejszego Regulaminu. 

12.           Platforma jest wykorzystywana przez Usługodawcę w celach komunikacyjnych i ułatwienia procesu rezerwacji Towarów przez Użytkowników.

13.           Dostęp do materiałów i treści zawartych na Platformie jest całkowicie bezpłatny. Korzystanie z dostępu do Platformy ma charakter dobrowolny.

14.           Użytkownik Platformy nie ma prawa kopiowania ani modyfikowania oprogramowania Platformy.

15.           Korzystanie z Platformy jest możliwe jedynie w celach wskazanych w Regulaminie. 

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

1.            W ramach korzystania z funkcjonalności Platformy i rezerwacji Towarów w Salonach Sprzedaży BLU, Użytkownik zobowiązany jest do:  

a.            korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, oraz z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niezakłócający funkcjonowania Platformy wobec innych Użytkowników, 

b.            nieprzekazywania i nieumieszczania za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, treści naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub też naruszających dobra osobiste osób trzecich, 

c.            nieudostępniania swojego Konta do korzystania innym Użytkownikom,

d.            przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

e.            zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do Konta Użytkownika.

2.            Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest do:

a.            posługiwania się przy tworzeniu Konta Użytkownika, w Formularzu Rejestracji oraz przy korzystaniu z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną prawdziwymi i aktualnymi danymi osobowymi,

b.            dokonywania niezwłocznej aktualizacji danych podanych Usługodawcy w związku z założeniem Konta lub wypełnieniem Formularza Rejestracji i Formularza Rezerwacji lub korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

1.            Użytkownik korzystający z Platformy może założyć Konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy po wskazaniu niezbędnych informacji.

2.            Każdy Użytkownik Platformy może założyć wyłącznie jedno (1) Konto wypełniając Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie. 

3.            Użytkownik Platformy ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek aktualizacji danych w razie ich zmiany. 

4.            Użytkownik obowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych:

a.            imię i nazwisko,

b.            adres,

c.            nr telefonu,

d.            adres e-mail, 

e.            dane do wysyłki

f.             nazwa firmy, NIP (jeśli zamawiamy w imieniu firmy)

5.            W celu wysłania Formularza Rejestracyjnego i zakończenia procedury Rejestracji niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Platformy Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6.            Po zakończeniu Rejestracji i założeniu Konta Użytkownik Platformy uzyskuje dostęp do konta Użytkownika i jego pełnej funkcjonalności.

7.            Założenie Konta Użytkownika Platformy jest bezpłatne i dobrowolne. Z tytułu założenia i prowadzenia Konta Użytkownika Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

8.            Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji. Login stanowi adres e-mail Użytkownika, natomiast hasło jest tworzone i podawane przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany hasła.

9.            Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, 

w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 

10.           W chwili uzyskania dostępu do Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta na czas nieoznaczony. W każdej chwili Użytkownik może od umowy odstąpić i zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta.

§ 6. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI TOWARÓW ORAZ REALIZACJI REZERWACJI

1.            Użytkownicy Platformy mają możliwość złożenia za jej pomocą rezerwacji na Towar oferowany do sprzedaży przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU. Rezerwacje za pośrednictwem Platformy można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni 

w tygodniu przez cały rok. 

2.            Poprzez dokonanie rezerwacji Towarów Użytkownik nie zawiera z Usługodawcą ani z wybranym Salonem Sprzedaży BLU umowy sprzedaży. Do momentu zakupu zarezerwowanych Towarów w punkcie stacjonarnym wybranym Salonie Sprzedaży BLU, na Użytkowniku nie ciążą żadne dodatkowe zobowiązania. Rezerwacja Towaru poprzez Platformę nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia na Towar, tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni. 

3.            Rezerwacji Towarów za pośrednictwem Platformy można dokonywać z wykorzystaniem utworzonego Konta Użytkownika, po dokonaniu czynności zalogowania się na Konto Użytkownika lub bez konieczności tworzenia Konta Użytkownika po podaniu wymaganych danych.

4.            Platforma umożliwia Usługodawcy dodawanie Towarów, które mogą być przedmiotem rezerwacji, wraz z określeniem ceny, dostępności Towarów oraz okresu ich dostępności i czasu obowiązywania rezerwacji. 

5.            Platforma dwa razy dziennie dokonuje aktualizacji stanu magazynowego Towarów Usługodawcy (poprzez połączenie z magazynem centralnym Usługodawcy).

6.            Użytkownik dokonuje rezerwacji Towarów za pomocą Formularza Rezerwacji, w którym podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres firmowy. Użytkownik dokonuje rezerwacji wybierając konkretny Salon Sprzedaży BLU.

7.            Po przyjęciu przez Platformę rezerwacji następuje potwierdzenie dostępności Towarów przez konkretny Salon Sprzedaży BLU. Pracownik Salonu Sprzedaży BLU kontaktuje się z Użytkownikiem (może informować Użytkownika o statusie rezerwacji wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres email lub kontaktując się z Użytkownikiem telefonicznie) celem potwierdzenia dostępności Towarów, możliwości ich zamówienia i sprowadzenia do wybranego Salonu Sprzedaży BLU, jak również ustala sposób płatności za Towar i sposób dostarczenia Użytkownikowi Towaru.

8.            Zamiana rezerwacji w zamówienie (w tym wpłata zadatku lub zaliczki) może nastąpić wyłącznie w salonie sprzedaży BLU i jest to sprzedaż prowadzona stacjonarnie, tym samym Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Towaru w terminie 14 dni. 

9.            Użytkownik może zrezygnować z zarezerwowanych Towarów do czasu wpłaty zadatku lub zaliczki na poczet zamówionych Towarów w danym Salonie Sprzedaży BLU.

10.           Użytkownik nie opłaca zamówienia przez Platformę. Metodę płatności za zamówiony Towar Użytkownik ustala z danym Salonem Sprzedaży BLU. Salon Sprzedaży BLU może pobrać od Użytkownika zadatek lub zaliczkę na poczet realizacji zamówienia Towarów. Następuje to wyłącznie w drodze fizycznej obecności Klienta w salonie BLU.

11.           Wybrany Salon Sprzedaży BLU zamawia Towar w magazynie centralnym z zamiarem realizacji zamówienia  w terminie do 30 dni od daty zamiany rezerwacji w zamówienie. W przypadku niedostępności wybranych Towarów czas oczekiwania na zamówiony Towar wydłuża się, Salon Sprzedaży BLU informuje Użytkownika o tym fakcie.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. 

1.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika Platformy oraz szkody wyrządzone przez nie.

2.            Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

(a)           Wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez Użytkownika Platformy 

w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

(b)           wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z przekazaniem przez Użytkownika Platformy nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Rejestracyjnym.

(c)           brak możliwości skorzystania z Platformy, spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

3.            Usługodawca nie gwarantuje, iż oprogramowanie, funkcjonalność, jak i treści dostępne na Platformie sprostają oczekiwaniom Użytkowników Platformy, a także że Platforma będzie całkowicie wolna od błędów.

4.            Usługodawca nie odpowiada za szkody Użytkownika Platformy poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy.

5.            Usługodawca nie odpowiada za błędne specyfikacje, opisy lub zdjęcia produktów. 

§ 8. REKLAMACJE

1.            Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Platformą należy przesyłać na adres elektroniczny Usługodawcy za pomocą korespondencji mailowej wraz z dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia niezwłocznie po jego wystąpieniu.

2.            Reklamacje mogą być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected] 

3.            Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej  

§ 9.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.            Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Spółka BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Usługodawcy na adres: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok.

2.            Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi usługami w drodze elektronicznej, określone zostały w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności, do której link zamieszczono w stopce niniejszej strony. 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa do treści umieszczanych w ramach Platformy przez Usługodawcę w szczególności nazwa, znak towarowy, logo BLU i wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, wizualizacje i projekty podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Platformy.

§11. WTYCZKI GOOGLE I FB I PLIKI COOOKIES

1.            Korzystanie z Platformy wymaga zaakceptowana informacji o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie: 

•              Google Analitycs który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

•              Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

•              Google YouTube, który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ 

•              Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation   

2.            Platforma zbiera informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Platformy Usługodawcy.

3.            Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze Użytkownika, jak również posiadają przypisany numer.

4.            Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.              Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

-             sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,

-             stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza żadnych praw Użytkowników, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.            Niniejszy Regulamin jest udostępniany, na stronie internetowej Usługodawcy i na Platformie. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3.            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 i ma zastosowanie do umów zawartych oraz rezerwacji złożonych przez Użytkowników od tego dnia.

4.            Usługodawca może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników Platformy.

5.            Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania Platformy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6.            Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

7.            W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.