Regulamin od 01.05.2023

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ TOWARÓW BLU.COM.PL

 

SPIS TREŚCI:

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 2. DEFINICJE

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

§ 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

§ 7. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA PRODUCENTA

§ 8. ZASADY REALIZACJI WYSYŁEK/ DOSTAW

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚC SALONÓW SPRZEDAŻY BLU

§ 12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

§ 13.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14. PRAWA AUTORSKIE

§15. WTYCZKI GOOGLE I FACEBOOK I PLIKI COOOKIES

§16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Platformy Zakupowej Towarów w sieci BLU (dalej: Platforma), w szczególności zasady świadczenia za jego pośrednictwem usługi elektronicznej w postaci zakupu towarów Usługodawcy przez Użytkowników, jak również innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

2. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika i jego system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących konsumentami (w tym do przedsiębiorcy na prawach konsumenta), korzystających z Platformy i innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz dokonywania rezerwacji, zakupu towarów Usługodawcy za pośrednictwem Platformy oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. W przypadku korzystania z Platformy informacje przekazywane przez Platformę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Podmiotem zarządzającym Platformą stanowiącej oprogramowanie PrestaShop, jest  przedsiębiorca: Spółka BLU z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Celem ułatwienia kontaktu z podmiotem zarządzającym Platformą Użytkownicy mogą się kontaktować:

- pod numerem telefonu: 532 543 146

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

7. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację sprzedaży towarów w imieniu Usługodawcy w ramach sieci BLU, które kupujący może wybrać z listy przed złożeniem zamówienia są Usługodawca oraz Salony BLU wskazane w §2 pkt 19 Regulaminu.

O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, za realizację umowy sprzedaży, dostaw, wydania Towaru, rozstrzygnięcie ewentualnych reklamacji lub uprawnień konsumenckich w ramach sieci Salonów BLU odpowiada BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Lista Salonów BLU, które samodzielnie realizują sprzedaż, dostawę, wydanie Towaru i rozstrzygają ewentualne reklamacje konsumentów została wyszczególniona w §2 pkt 19 Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

1. Usługodawca- BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą

w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096;

2. Dane - dane osobowe Użytkownika Platformy w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, podane podczas rejestracji i zakładania Konta oraz niezbędne do zalogowania na Platformie i korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym do realizacji procesu sprzedaży oraz świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Platformy, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta;

4. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. dokonująca czynności prawnej (np. umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Użytkownik Platformy będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zostały wskazane wprost w Regulaminie. W pozostałym zakresie względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta stosuje się postanowienia dotyczące przedsiębiorców;

6. Proces złożenia zamówienia – ciąg czynności zmierzających do złożenia zamówienia na Towar przez Użytkownika, w trakcie którego Użytkownik wybiera Salon Sprzedaży BLU, odpowiedzialny za realizację procesu sprzedaży,

7. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika, wymagana dla korzystania przez Użytkownika Platformy z jej funkcjonalności,;

8. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz stanowiący zgłoszenie przystąpienia Użytkownika do Platformy według wzoru ustalonego przez Usługodawcę, który Użytkownik po wypełnieniu danych osobowych i udzieleniu stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stanowi zgłoszenie i zgodę na założenie Konta Użytkownika;

9.Formularz złożenia zamówienia – interaktywny formularz przygotowany według wzoru ustalonego przez Usługodawcę, na podstawie którego Użytkownik Platformy dokonuje złożenia zamówienia Towaru i polecenia realizacji Zamówienia poprzez konkretny Salon Sprzedaży BLU;

10. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Platformy, za pośrednictwem którego Użytkownik, po wypełnieniu danych osobowych (oraz innych wymaganych przez Usługodawcę informacji celem identyfikacji i weryfikacji zapytania) i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania określonych informacji;

11. Konto – indywidualne konto Użytkownika Platformy, założone pod wskazanym przez Użytkownika Platformy adresem poczty elektronicznej (lub nazwą) na skutek przeprowadzenia procedury Rejestracji. Konto jest wymagane dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy;

12. Hasło - ciąg znaków literowych lub cyfrowych - wybranych przez Użytkownika Platformy podczas zakładania konta na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;

13. Platforma – internetowe oprogramowanie zarządzane przez Usługodawcę udostępnione za pośrednictwem strony internetowej: www.blu.com.pl za pomocą którego Usługodawca  zamieszcza informacje związane z towarami sprzedawanymi przez Usługodawcę oraz świadczy inne usługi elektroniczne, tj.: usługę newslettera, wyszukiwarki produktów, katalog produktów, formularze kontaktowe, prowadzenie Konta, prezentacja gazetek i katalogów marek, prezentacja przecenionych produktów z Salonów Sprzedaży BLU, prezentacji aranżacji wnętrz. Dostawcą Platformy, który dostarcza Platformę Usługodawcy i umożliwia korzystanie z niej jest: EVOLUTIVE Krzysztof Rdzeń, Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól, NIP: 928-187-78-91

14.  Regulamin –niniejszy Regulamin Platformy Zakupowej Towarów w Sieci BLU

15. Salon Sprzedaży BLU– konkretny Salon Sprzedaży BLU prowadzony przez Partnera lub Franczyzobiorcę Usługodawcy;

16. Projektant – wykwalifikowany  pracownik Salonu Sprzedaży BLU, który przygotowuje wizualizację wnętrza,

17. Towar – rzecz ruchoma, produkt, który Użytkownik Platformy może zarezerwować lub nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem wybranego  przez siebie Salonu Sprzedaży BLU;

18. Cena Towaru - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (w polskich złotych), którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Usługodawcy lub wybranemu Salonowi Sprzedaży BLU za Towar lub usługę; cena stanowi wartość Towaru określoną jako wartość brutto Towaru, , uwzględniającą należne podatki, w tym podatek od towarów i usług. Cena Towaru nie zawiera kosztu dostawy Towaru, podanej do wiadomości Użytkownika w Zamówieniu; Ceny Towarów prezentowane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;

19. Sprzedawca – Usługodawca lub Salon Sprzedaży BLU, z którym Użytkownik zawarł umowę sprzedaży  poprzez złożenie Zamówienia przez Blu.com.pl. Informacja o konkretnym Sprzedawcy realizującym transakcję będzie widoczna dla Kupującego w potwierdzeniu Zamówienia, koszyku oraz podsumowaniu Zamówienia i na rachunku.

Lista sprzedawców:

BLU Sp z o.o. sp. k, ul Składowa 12, 15-399 Białystok, NIP: 5422953096

Instal-Projekt Paweł Przybyłek, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 45A, 14-200 Iława, NIP: 7431814716

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ED MAR E ZASADOWSKI K ZASADOWSKI G ZASADOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn Koźle, NIP: 7490001535

TAB Take a Breath Ewelina Gorczyca, ul. Łódzka, nr 66, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7262427803

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SKAR-EM ELIGIUSZ MICH, ul. Podjazdowa, nr 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6610000013

BEAUTY CARD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KRAKOWSKA 23, 26-800 BIAŁOBRZEGI, NIP: 1132858789

PROKREO MARCIN JAROŃKO, NIP: 5422174498, ul. Poleska nr 85, 15-874 Białystok, NIP: 5422174498

Salon łazienek Armatura Joanna Dyczko Michał Kopka s.c., . Stawowa 3, 46-100 Namysłów, NIP: 7521459816

MARIAN MINCEWICZ: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAR-POL, ul. Przemysłowa nr 100, 76-200 Słupsk, NIP: 8390402347

MAR-GLAZ MARLENA GIERCZAK-MIKUSEK, ul. Romualda Traugutta nr 8 lok. 23, 26-200 Końskie, NIP: 6581671100

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOM-BUD TOMASZ ŚWIDERSKI, ul. Gliniana nr 4, Piotrków Trybunalski 97-300, NIP: 7712320118

P.P.H.U. "KONKRET" ANDRZEJ NISZCZ, ul. Adama Mickiewicza nr 8, 07-100 Węgrów, NIP: 8241208290

STUDIO ŁAZIENEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocławska 8a, 58-100 Świdnica, REGON: 527365475, NIP: 8842823433

 

20. Kupujący – Użytkownik, który w drodze złożenia Zamówienia za pośrednictwem Platformy na stronie www.blu.com.pl zawarł umowę sprzedaży Towaru z Usługodawcą lub konkretnym Salonem Sprzedaży BLU.

21. Administrator - BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096,

22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

23. Newsletter -  informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, stanowiące informacje o Towarach sprzedawanych przez Usługodawcę tj. elektroniczna usługa dystrybucyjna w postaci nieodpłatnego wysyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Użytkownikom Platformy automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierającego informacje o towarach, nowościach i wyprzedażach realizowanych za pośrednictwem Platformy.

24. Rezerwacja online wizyty w Salonie – usługa pozwalająca na wybranie dogodnego dla Usługobiorcy dnia oraz godziny, kiedy to nastąpi spotkanie z projektantem wnętrz celem stworzenia wizualizacji pomieszczenia,

25. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość u danego Usługodawcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy sprzedaży, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

26. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z Konsumentem zawarta:

 a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Sprzedawcy;

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy ub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d) podczas pokazu zorganizowanego przez Sprzedawcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba Konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy został na niego zorganizowany transport,

27. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

28. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy. Do usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy należą:

(a) usługa newslettera,

(b) wyszukiwarka produktów,

(c) katalogi produktów,

(d) formularz kontaktowy,

(e) prowadzenie Konta Użytkownika,

(f) prezentacja gazetek i katalogów marek,

(g) prezentacja przecenionych produktów z Salonów Sprzedaży BLU,

(h) prezentacja aranżacji wnętrz,

(i) rezerwacja online wizyty w wybranym Salonie Sprzedaży BLU,

(j) publikowania i wyszukiwania opinii Klientów nt. towarów zakupionych od Usługodawcy,

29. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

30. Dzień Roboczy - Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY BLU

1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca zapewnia Użytkownikom m.in. następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

(a) złożenia zamówienia wybranych przez Użytkownika Towarów w konkretnym, wybranym przez Użytkownika Salonie Sprzedaży sieci BLU za cenę wskazaną za pośrednictwem Platformy,

(b) usługę newslettera,

(c) wyszukiwarki Towarów oferowanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(d) nieodpłatnego przeglądania katalogu Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(e) formularze kontaktowe,

(f) prowadzenie Konta Użytkownika,

(g) prezentacji gazetek reklamowych Salonów Sprzedaży BLU i katalogów poszczególnych marek,

(h) prezentacji Towarów przecenionych przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU,

(i) prezentacji projektów aranżacji wnętrz.

(j)  publikowania zweryfikowanych opinii użytkowników na temat  Towarów,

(k) umawianie się na wizyty z projektantem w Salonach BLU.

 

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy kupna sprzedaż. Użytkownik Platformy korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy, co Użytkownik Platformy potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka metodą „opt-in” podczas procesu zakupowego. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.3. W przypadku dostarczania treści i usług na Platformie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do momentu zamknięcia Platformy.

4. Usługodawca udostępnia Platformę w trybie ciągłym, przy czym zastrzega sobie prawo do tymczasowych i krótkotrwałych wyłączeń spowodowanych w szczególności awarią, aktualizacją oprogramowania, konserwacją bądź wymaganiami technicznymi.

5. Zamieszczone na Platformie treści i informacje, w szczególności opisy Towarów i Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Salonów Sprzedaży BLU oraz składania Zamówienia na Towary, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

- użycie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome lub Firefox w najnowszej aktualnej wersji z włączoną standardową ochroną prywatności,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- posiadanie dostępu do witryn internetowych (www) za pośrednictwem prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki,

- włączona i zaakceptowana informacja o obsłudze plików cookies,

-  zaakceptowana informacja o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie:

•Google Analitycs który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie,

• Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

• Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

• Google YouTube, który służy do który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie,

Resfind, który służy do umawiania wizyt w salonach BLU.7.Sposób wyświetlania treści lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniony od wersji przeglądarki, zainstalowanych „wtyczek” lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia usług przez  Usługodawcę.

8. Niespełnienie przez Użytkownika Platformy któregokolwiek z wymagań technicznych, o których mowa w ust. 6 powyżej, może powodować brak możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy.

9. Usługodawca podejmuje działania mające na celu niezakłócone funkcjonowanie Platformy. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu informatycznego zapewniającego obsługę Platformy, jego przeglądu, naprawy, usunięcia usterek mających pływ na funkcjonowanie Platformy, możliwe jest wystąpienie czasowych utrudnień w dostępu do Platformy lub w korzystaniu z niektórych jej funkcjonalności

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną lub oprogramowaniem Użytkownika.

11.  Przeglądanie Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU jest możliwe również bez zakładania Konta Użytkownika. Składanie Zamówienia na Towary przez Użytkownika z zakresu Towarów dostępnych w asortymencie Salonów Sprzedaży BLU jest możliwa bez zakładania Konta przez Użytkownika, ale wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, o których mowa w par. 5 punkt 4. niniejszego Regulaminu.

12. Platforma jest wykorzystywana przez Usługodawcę w celach komunikacyjnych i przeprowadzenia procesu złożenia Zamówienia na  Towary przez Użytkowników.

13. Dostęp do materiałów i treści zawartych na Platformie jest całkowicie bezpłatny. Korzystanie z dostępu do Platformy ma charakter dobrowolny.

14. Użytkownik Platformy nie ma prawa kopiowania ani modyfikowania oprogramowania Platformy, jak również pobierania i nieuprawnionego udostępniania treści zamieszczonych na Platformie.

15.  Korzystanie z Platformy jest możliwe jedynie w celach wskazanych w Regulaminie.

16. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na zamieszczonymi na Platformie Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście zakupiły dany produkt u Sprzedawcy – opinie mogą być wystawione tylko przez Użytkowników, którzy dokonali zakupu danego Towaru , których opinie zostaną odznaczone na Platformie jako „Zweryfikowane”. Sprzedawca dokonuje weryfikacji adresów e-mail użytych do składania Zamówienia z adresem e-mail osoby zamieszczającej opinie.

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

1. W ramach korzystania z funkcjonalności Platformy w zakresie rezerwacji, jak i zakupów Towarów w Salonach Sprzedaży BLU, Użytkownik zobowiązany jest do: 

a. korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy wobec innych Użytkowników,

b. nieprzekazywania i nieumieszczania za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, treści naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub też naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym dobra osobiste Usługodawcy,

c. nieudostępniania swojego Konta do korzystania innym Użytkownikom,

d. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

e. zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do Konta Użytkownika.

2. Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. posługiwania się przy tworzeniu Konta Użytkownika, w Formularzu Rejestracji oraz przy korzystaniu z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie prawdziwymi i aktualnymi danymi osobowymi oraz do dokonywania niezwłocznej aktualizacji danych podanych Usługodawcy w związku z założeniem Konta lub wypełnieniem Formularza Rejestracji i Formularza Rezerwacji lub korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną;b. nieumieszczania na Platformie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności rozsyłania lub zamieszczenia na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);

c. niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych za pośrednictwem Platformy, w szczególności informacji o Towarach, opisów Towarów, ich cenach, terminach dostaw, czasu realizacji Zamówienia i innych informacji przekazywanych za pomocą Platformy;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Strony umowy kosztów w pełnej wysokości;e. terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności;

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

1. Użytkownik korzystający z Platformy może założyć Konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy po uzupełnieniu i przekazaniu Usługodawcy niezbędnych do założenia Konta informacji i danych.

2. Każdy Użytkownik Platformy może założyć wyłącznie jedno (1) Konto wypełniając Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Blu.com.pl.

3. Użytkownik Platformy ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek aktualizacji danych w razie ich zmiany.

4. Użytkownik obowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych:

a. imię i nazwisko,

b. adres,

c. nr telefonu,

d. adres e-mail,

e.  dane do wysyłki

f. nazwa firmy, NIP (jeśli Konto zakładane jest w imieniu firmy)

5.  W celu wysłania Formularza Rejestracyjnego i zakończenia procedury Rejestracji niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Platformy Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6. Po zakończeniu Rejestracji i założeniu Konta Użytkownik Platformy uzyskuje dostęp do konta Użytkownika i jego pełnej funkcjonalności.

7. Założenie Konta Użytkownika Platformy jest bezpłatne i dobrowolne. Z tytułu założenia i prowadzenia Konta Użytkownika Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

8. Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji. Login stanowi adres e-mail Użytkownika, natomiast hasło jest tworzone i podawane przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany hasła.

9. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

10. W chwili uzyskania dostępu do Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta na czas nieoznaczony. W każdej chwili Użytkownik może od umowy odstąpić i zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta.

§ 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Użytkownicy Platformy mają możliwość złożenia Zamówienia na Towar oferowany do sprzedaży przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU i Usługodawcę. Zamówienia na Towar za pośrednictwem Platformy można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Poprzez złożenie Zamówienia na Towary Użytkownik wyraża chęć do zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z wybranym Salonem Sprzedaży BLU (informacja o danych Sprzedawcy jako strony umowy zawarta jest w potwierdzeniu Zamówienia oraz na fakturze proforma). Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia i momentem zawarcia transakcji jest przesłanie informacji zwrotnej do zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz z dokumentem faktury proforma przez Usługodawcę lub wybrany Salon Sprzedaży BLU celem dokonania płatności przez Użytkownika wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęciem jego weryfikacji. 

3. Zamówienia Towarów za pośrednictwem Platformy można dokonywać z wykorzystaniem utworzonego Konta Użytkownika, po dokonaniu czynności zalogowania się na Konto Użytkownika lub bez tworzenia Konta Użytkownika (jako Gość) po podaniu wymaganych, niezbędnych do realizacji Zamówienia danych  i informacji.

4. Platforma umożliwia Usługodawcy dodawanie Towarów, które mogą być przedmiotem Zamówienia, wraz z określeniem ceny brutto Towaru zgodnie z art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, obliczeniem kosztów dostawy Towarów, określeniem dostępności Towarów oraz okresu ich dostępności w danym Salonie Sprzedaży BLU oraz informacji o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

5. Cena Towaru widoczna na Platformie podana jest w złotych polskich i zawiera w sobie również kwotę należnego podatku. Łączna cena Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także informacje o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, jest podawana Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy w trakcie składania Zamówienia (o ile jest taka możliwość), w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalenie ostatecznej wysokości innych kosztów jak np. koszty dostawy i transportu nie jest możliwe w momencie składania Zamówienia za pośrednictwem Platformy, Usługodawca lub wybrany Salon Sprzedaży kontaktuje się z Użytkownikiem i udziela stosownych informacji w tym zakresie.

6. W przypadku promocji Towarów, Usługodawca oznacza dany Towar jako Towar w cenie promocyjnej. Obok ceny promocyjnej Usługodawca wskazuje najniższą cenę, w jakiej Towar był dostępny w ciągu ostatnich 30 dni. 7. Platforma dwa razy dziennie dokonuje aktualizacji stanu magazynowego oraz cen Towarów Usługodawcy (poprzez połączenie z magazynem centralnym Usługodawcy).

8. Użytkownik składa Zamówienie Towarów za pomocą Formularza Rezerwacji, w którym podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres firmowy. Użytkownik składa Zamówienie wybierając konkretny Salon Sprzedaży BLU, który zrealizuje Zamówienie

 

8.  Po przyjęciu przez Platformę Zamówienia następuje potwierdzenie dostępności i ceny Towarów przez konkretny Salon Sprzedaży BLU. Pracownik Salonu Sprzedaży BLU kontaktuje się z Użytkownikiem (może informować Użytkownika o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres email lub kontaktując się z Użytkownikiem telefonicznie) celem potwierdzenia dostępności i cen Towarów, możliwości ich zamówienia i sprowadzenia do wybranego Salonu Sprzedaży BLU, jak również ustala sposób płatności za Towar i sposób dostarczenia Użytkownikowi Towaru oraz koszty dostawy Towaru.

9. Przyjęcie Zamówienia, jego płatność oraz odbiór nie muszą odbywać się w Salonie Sprzedaży BLU (stacjonarnym). Tym samym Użytkownikowi składającemu Zamówienie przez portal Blu.com.pl przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni oraz prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 10. Użytkownik nie opłaca Zamówienia przez Platformę. Metodę płatności za zamówiony Towar Użytkownik ustala z danym Salonem Sprzedaży BLU. Jeśli Towar ma być wysłany na adres Użytkownika płatność za Towar odbywa się na podstawie wystawionej przez Usługodawcę lub Salon Sprzedaży BLU faktury proforma, zaś przy wyborze opcji z odbiorem osobistym w Salonie Sprzedaży BLU – płatność za Towar następuje gotówka w Salonie Sprzedaży BLU. Zastrzegamy, że w przypadku wybrania opcji płatności gotówką salon ma prawo do pobrania zadatku w wysokości 50% zamówienia.

11.  Wybrany Salon Sprzedaży BLU lub Usługodawca zamawia Towar w magazynie centralnym z zamiarem realizacji Zamówienia  w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. W przypadku niedostępności wybranych Towarów czas oczekiwania na zamówiony Towar wydłuża się, o czym Salon Sprzedaży BLU informuje niezwłocznie Użytkownika.

12. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą lub Salonem Sprzedaży BLU umowę sprzedaży zamawiając Towar przez Blu.com.pl ma prawo do 30 dniowego zwrotu towaru. Termin zwrotu liczony jest od momentu fizycznego otrzymania Towaru przez Użytkownika tj. od dnia jego doręczenia Użytkownikowi. Aby skorzystać z prawa do zwrotu należy poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. Informacja powinna być przekazana w formie pisemnej z uwzględnieniem daty nadania lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail salonu, który obsługuje zamówienie (adres jest podany w podsumowaniu zamówienia na stronie blu.com.pl oraz w potwierdzeniu e-mailowym zamówienia) w zakreślonym wyżej terminie. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu Towaru Usługodawca lub wybrany Salon Sprzedaży BLU dokonuje zwrotu Kupującemu ceny zwracanego Towaru przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką wybrał Kupujący. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na zwrot Ceny Towaru inną metodą, zwrot ceny następuje inną metodą. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA PRODUCENTA

 1. Zasady reklamacji, odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancji Towarów zakupionych za pośrednictwem Platformy na portalu Blu.com.pl zostały szczegółowo opisane poniżej.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług elektronicznych:

2. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych należy składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected] .

2.2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2.3.  W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji na Usługę elektroniczną rekomenduje się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Użytkownika, danych kontaktowych Użytkownika).

3. Gwarancja Producenta:

3.1. Towary prezentowane na Platformie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową

4.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową.

4.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem przedsiębiorców z tytułu wad Towaru regulują przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta (z wyszczególnionymi odrębnościami) z tytułu niezgodności Towaru z umową następuje na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.3. Po stwierdzeniu przez Kupującego niezgodności Towaru z umową, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą (Usługodawcą lub właściwym Salonem Sprzedaży BLU, w którym składał zamówienie), zgłaszając i opisując niezgodność Towaru z umową (w opisie reklamacji Sprzedawca prosi o podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację) w formie listownej na adres Usługodawcy wskazany powyżej (lub adres konkretnego Salonu Sprzedaży BLU), na adres e-mail: [email protected] lub składając odpowiednie pismo stacjonarnie w danym Salonie Sprzedaży BLU lub u Usługodawcy. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis zaobserwowanej przez Klienta niezgodności Towaru z umową, jak również sprecyzowane roszczenia Kupującego związanego z niezgodnością Towaru z umową.

4.4. Oceny, czy Towar jest zgodny z umową, dokonuje się z uwzględnieniem art. 43b ustawy o Prawach konsumenta z dnia 21 lutego 2020 r.

4.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 4.5., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

4.7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.

4.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić́ doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4.9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

4.10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

4.11. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

4.12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 4.9.

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 4.10.-4.11.

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4.13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową i złożył oświadczenie Sprzedawcy a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy tj. Usługodawcy lub właściwego Salonu Sprzedaży BLU.  W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

4.15. W razie odstąpienia od umowy z powodu niezgodności Towaru z umową zgodnie z przesłankami wskazanymi powyżej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę Towaru, co do którego następuje odstąpienie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.16. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową jest wyłączona.

4.17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

4.18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 

4.19. Szczegółowe informacje na temat praw  Konsumentów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://uokik.gov.pl/konsumenci.php

4.20. Uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i niezgodności Towaru z umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Odpowiedzialność w związku z umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności towaru na konsumenta, umowy na dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) oraz art. 3855, art. 5564 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

4.21. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien przy składaniu reklamacji powinien potwierdzić swój status z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.

4.22.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta obowiązany jest złożyć oświadczenie, w formularzu przesłanym za pomocą Platformy, że zawarta umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§ 8. ZASADY REALIZACJI WYSYŁEK/ DOSTAW

1. Zasady realizacji wysyłek, aktualne ceny, listę przewoźników szczegółowo opisano w poniższym punkcie.

2. W ramach złożonego Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu zakupione Towary zgodnie z Zamówieniem Klienta i wybranym przez niego sposobem dostawy.

3. Dostępne metody dostawy Towaru oraz przewidywany czas realizacji dostawy, jak również jej koszt są widoczne dla Kupującego w trakcie składania Zamówienia, a także potwierdzane przez Usługodawcę lub konkretny Salon Sprzedaży BLU po wstępnej weryfikacji Zamówienia i przekazywane Klientowi w firmie mailowej lub telefonicznej niezwłocznie po ustaleniu dostępności Towaru na magazynie centralnym.

4. W przypadku dostawy na adres wskazany przez Klienta – Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Towaru na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towaru na adres znajdujący poza obszarem Polski odbywa się na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu, na piętro i temu podobne. Rozładunek odbywa się przed budynkiem, w którym znajduje się lokal.

5. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) określają odrębne warunki handlowe ustalone pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

6. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy są procesowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są procesowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

7. O przewidywanych kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania Zamówienia, a ostateczny koszt dostawy jest ustalany indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem i potwierdzany w formie e-mail.

8. Odbiór Towaru przez Klienta w wybranym Salonie Sprzedaży BLU jest bezpłatny. Koszt dostawy do Salonu Sprzedaży BLU pokrywa sieć BLU.

9. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki (z uwzględnieniem jego dostępności w magazynie centralnym) oraz czas doręczania Towaru do wskazanego miejsca dostawy, a w przypadku czasowej niedostępności Towaru w magazynie centralnym Usługodawcy – również czas dostawy Towaru od producenta do magazynu centralnego Usługodawcy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Towaru wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia za pomocą Platformy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

10. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru, w trakcie składania Zamówienia lub podczas bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą Klientowi podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę termin dostawy. 

11. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towarów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Towaru o najdłuższym czasie dostawy.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Towaru, a w przypadku gdy Towary są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia dostarczenia ostatniego Towaru, jego partii lub części. Wzór informacji o możliwości odstąpienia jest każdorazowo udostępniany Klientowi na trwałym nośniku, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające będzie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.

2.  Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o decyzji Kupującego poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres siedziby Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, na adres e-mail Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, za pośrednictwem Platformy poprzez uzupełnienie stosownego formularza. Załączonego do wiadomości elektronicznej potwierdzającej złożenie zamówienia. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest rekomendacją, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

3.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym pakowanie i zabezpieczenie towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Strona zwracająca towar ponosi odpowiedzialność za dostarczenie go w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty ceny, jeśli otrzyma towar uszkodzony.

9.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§ 10. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Wszelkie spory związane z realizacją Zamówień będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

2.  Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4.   Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane od podmiotów trzecich w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika Platformy oraz szkody wyrządzone przez nie (w szczególności nieaktualne instrukcje obsługi, certyfikaty i inne dokumenty przekazane Sprzedawcy przez producenta Towaru).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

(a)  wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez Użytkownika Platformy w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 (b) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z przekazaniem przez Użytkownika Platformy nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Rejestracyjnym,

(c) brak możliwości skorzystania z Platformy, spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

3.  Usługodawca nie gwarantuje, iż oprogramowanie, funkcjonalność, jak i treści dostępne na Platformie sprostają oczekiwaniom Użytkowników Platformy, a także że Platforma będzie, w sposób nieprzerwany, całkowicie wolna od błędów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika Platformy poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy oraz czasowej niemożliwości złożenia Zamówienia.

5. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane w szczególności:

- siłą wyższą,

- awarią, 

- aktualizacją,

- niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub

- niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika Platformy.

6. W razie nieoczekiwanego wstrzymania funkcjonalności Platformy Usługodawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania celem usunięcia zaistniałej usterki oraz jej konsekwencji.

7. Usługodawca zastrzega prawo do stałego lub tymczasowego wstrzymania niektórych funkcjonalności celem zagwarantowania możliwie szybkiego i bezproblemowego działania Platformy u wszystkich Użytkowników, w szczególności w okresie wczesnego dostępu do jej zawartości.

§ 11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRACY PLATFORMY

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Platformą i jej funkcjonowania należy przesyłać na adres elektroniczny Usługodawcy za pomocą korespondencji mailowej wraz z dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia niezwłocznie po jego wystąpieniu.

2. Reklamacje w zakresie określonym w punkcie 1 powyżej mogą być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]

3.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej 

§ 12.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Usługodawcy na adres: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok.

2. Zasady, cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi usługami w drodze elektronicznej oraz w związku z prowadzoną za pośrednictwem Platformy sprzedażą Towarów, określone zostały w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności, do której link zamieszczono w stopce niniejszej strony.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa do treści umieszczanych w ramach Platformy przez Usługodawcę w szczególności w zakresie nazwy, znaku towarowego, logo BLU i wchodzących w jego skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, wizualizacji i projektów podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Platformy.

§14. WTYCZKI GOOGLE I FB I PLIKI COOOKIES

1. Korzystanie z Platformy wymaga zaakceptowana informacji o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie:

• Google Analitycs, który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

• Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

• Google YouTube, który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

•Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

• Resfind, który służy do zapisywania się na wizyty u projektantów w Salonach Sprzedaży BLU

2. Platforma zbiera informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Platformy Usługodawcy.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze Użytkownika, jak również posiadają przypisany numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca. Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

- sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,

-             stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza żadnych praw Użytkowników, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany, na stronie internetowej Usługodawcy i na Platformie. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2023 i ma zastosowanie do umów zawartych oraz zamówień złożonych przez Użytkowników od tego dnia.

4. Usługodawca może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników Platformy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania Platformy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin od 28.03.2023 do 01.05.2024

REGULAMIN PLATFORMY ZAKUPOWEJ TOWARÓW BLU.COM.PL

 

SPIS TREŚCI:

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

§ 2. DEFINICJE

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

§ 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

§ 7. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA PRODUCENTA

§ 8. ZASADY REALIZACJI WYSYŁEK/ DOSTAW

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚC SALONÓW SPRZEDAŻY BLU

§ 12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

§ 13.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14. PRAWA AUTORSKIE

§15. WTYCZKI GOOGLE I FACEBOOK I PLIKI COOOKIES

§16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z Platformy Zakupowej Towarów w sieci BLU (dalej: Platforma), w szczególności zasady świadczenia za jego pośrednictwem usługi elektronicznej w postaci zakupu towarów Usługodawcy przez Użytkowników, jak również innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

2. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika i jego system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Użytkowników będących konsumentami, jak i do Użytkowników niebędących konsumentami (w tym do przedsiębiorcy na prawach konsumenta), korzystających z Platformy i innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz dokonywania rezerwacji, zakupu towarów Usługodawcy za pośrednictwem Platformy oraz korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

5. W przypadku korzystania z Platformy informacje przekazywane przez Platformę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Podmiotem zarządzającym Platformą stanowiącej oprogramowanie PrestaShop, jest  przedsiębiorca: Spółka BLU z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Celem ułatwienia kontaktu z podmiotem zarządzającym Platformą Użytkownicy mogą się kontaktować:

- pod numerem telefonu: 532 543 146

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

7. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację sprzedaży towarów w imieniu Usługodawcy w ramach sieci BLU, które kupujący może wybrać z listy przed złożeniem zamówienia są Usługodawca oraz Salony BLU wskazane w §2 pkt 19 Regulaminu.

O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, za realizację umowy sprzedaży, dostaw, wydania Towaru, rozstrzygnięcie ewentualnych reklamacji lub uprawnień konsumenckich w ramach sieci Salonów BLU odpowiada BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Lista Salonów BLU, które samodzielnie realizują sprzedaż, dostawę, wydanie Towaru i rozstrzygają ewentualne reklamacje konsumentów została wyszczególniona w §2 pkt 19 Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w treści Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

1. Usługodawca- BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą

w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096;

2. Dane - dane osobowe Użytkownika Platformy w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, podane podczas rejestracji i zakładania Konta oraz niezbędne do zalogowania na Platformie i korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym do realizacji procesu sprzedaży oraz świadczenia na rzecz Użytkownika usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie;

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Platformy, jak również przedsiębiorca na prawach konsumenta;

4. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. dokonująca czynności prawnej (np. umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Użytkownik Platformy będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zostały wskazane wprost w Regulaminie. W pozostałym zakresie względem Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta stosuje się postanowienia dotyczące przedsiębiorców;

6. Proces złożenia zamówienia – ciąg czynności zmierzających do złożenia zamówienia na Towar przez Użytkownika, w trakcie którego Użytkownik wybiera Salon Sprzedaży BLU, odpowiedzialny za realizację procesu sprzedaży,

7. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Użytkownika, wymagana dla korzystania przez Użytkownika Platformy z jej funkcjonalności,;

8. Formularz Rejestracji – interaktywny formularz stanowiący zgłoszenie przystąpienia Użytkownika do Platformy według wzoru ustalonego przez Usługodawcę, który Użytkownik po wypełnieniu danych osobowych i udzieleniu stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stanowi zgłoszenie i zgodę na założenie Konta Użytkownika;

9.Formularz złożenia zamówienia – interaktywny formularz przygotowany według wzoru ustalonego przez Usługodawcę, na podstawie którego Użytkownik Platformy dokonuje złożenia zamówienia Towaru i polecenia realizacji Zamówienia poprzez konkretny Salon Sprzedaży BLU;

10. Formularz kontaktowy - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Platformy, za pośrednictwem którego Użytkownik, po wypełnieniu danych osobowych (oraz innych wymaganych przez Usługodawcę informacji celem identyfikacji i weryfikacji zapytania) i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ma możliwość kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania określonych informacji;

11. Konto – indywidualne konto Użytkownika Platformy, założone pod wskazanym przez Użytkownika Platformy adresem poczty elektronicznej (lub nazwą) na skutek przeprowadzenia procedury Rejestracji. Konto jest wymagane dla korzystania przez Użytkownika Platformy ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy;

12. Hasło - ciąg znaków literowych lub cyfrowych - wybranych przez Użytkownika Platformy podczas zakładania konta na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;

13. Platforma – internetowe oprogramowanie zarządzane przez Usługodawcę udostępnione za pośrednictwem strony internetowej: www.blu.com.pl za pomocą którego Usługodawca  zamieszcza informacje związane z towarami sprzedawanymi przez Usługodawcę oraz świadczy inne usługi elektroniczne, tj.: usługę newslettera, wyszukiwarki produktów, katalog produktów, formularze kontaktowe, prowadzenie Konta, prezentacja gazetek i katalogów marek, prezentacja przecenionych produktów z Salonów Sprzedaży BLU, prezentacji aranżacji wnętrz. Dostawcą Platformy, który dostarcza Platformę Usługodawcy i umożliwia korzystanie z niej jest: EVOLUTIVE Krzysztof Rdzeń, Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól, NIP: 928-187-78-91

14.  Regulamin –niniejszy Regulamin Platformy Zakupowej Towarów w Sieci BLU

15. Salon Sprzedaży BLU– konkretny Salon Sprzedaży BLU prowadzony przez Partnera lub Franczyzobiorcę Usługodawcy;

16. Projektant – wykwalifikowany  pracownik Salonu Sprzedaży BLU, który przygotowuje wizualizację wnętrza,

17. Towar – rzecz ruchoma, produkt, który Użytkownik Platformy może zarezerwować lub nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem wybranego  przez siebie Salonu Sprzedaży BLU;

18. Cena Towaru - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (w polskich złotych), którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Usługodawcy lub wybranemu Salonowi Sprzedaży BLU za Towar lub usługę; cena stanowi wartość Towaru określoną jako wartość brutto Towaru, , uwzględniającą należne podatki, w tym podatek od towarów i usług. Cena Towaru nie zawiera kosztu dostawy Towaru, podanej do wiadomości Użytkownika w Zamówieniu; Ceny Towarów prezentowane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług;

19. Sprzedawca – Usługodawca lub Salon Sprzedaży BLU, z którym Użytkownik zawarł umowę sprzedaży  poprzez złożenie Zamówienia przez Blu.com.pl. Informacja o konkretnym Sprzedawcy realizującym transakcję będzie widoczna dla Kupującego w potwierdzeniu Zamówienia, koszyku oraz podsumowaniu Zamówienia i na rachunku.

Lista sprzedawców:

BLU Sp z o.o. sp. k, ul Składowa 12, 15-399 Białystok, NIP: 5422953096

Instal-Projekt Paweł Przybyłek, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 45A, 14-200 Iława, NIP: 7431814716

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ED MAR E ZASADOWSKI K ZASADOWSKI G ZASADOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Wojska Polskiego 3, 47-220 Kędzierzyn Koźle, NIP: 7490001535

TAB Take a Breath Ewelina Gorczyca, ul. Łódzka, nr 66, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7262427803

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SKAR-EM ELIGIUSZ MICH, ul. Podjazdowa, nr 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 6610000013

BEAUTY CARD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. KRAKOWSKA 23, 26-800 BIAŁOBRZEGI, NIP: 1132858789

PROKREO MARCIN JAROŃKO, NIP: 5422174498, ul. Poleska nr 85, 15-874 Białystok, NIP: 5422174498

Salon łazienek Armatura Joanna Dyczko Michał Kopka s.c., . Stawowa 3, 46-100 Namysłów, NIP: 7521459816

MARIAN MINCEWICZ: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAR-POL, ul. Przemysłowa nr 100, 76-200 Słupsk, NIP: 8390402347

MAR-GLAZ MARLENA GIERCZAK-MIKUSEK, ul. Romualda Traugutta nr 8 lok. 23, 26-200 Końskie, NIP: 6581671100

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TOM-BUD TOMASZ ŚWIDERSKI, ul. Gliniana nr 4, Piotrków Trybunalski 97-300, NIP: 7712320118

P.P.H.U. "KONKRET" ANDRZEJ NISZCZ, ul. Adama Mickiewicza nr 8, 07-100 Węgrów, NIP: 8241208290

Studio Łazienek Sylwia Walter, ul. Wrocławska nr 8a, Świdnica 58-100, NIP: 8821812298

20. Kupujący – Użytkownik, który w drodze złożenia Zamówienia za pośrednictwem Platformy na stronie www.blu.com.pl zawarł umowę sprzedaży Towaru z Usługodawcą lub konkretnym Salonem Sprzedaży BLU.

21. Administrator - BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096,

22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

23. Newsletter -  informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, stanowiące informacje o Towarach sprzedawanych przez Usługodawcę tj. elektroniczna usługa dystrybucyjna w postaci nieodpłatnego wysyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Użytkownikom Platformy automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierającego informacje o towarach, nowościach i wyprzedażach realizowanych za pośrednictwem Platformy.

24. Rezerwacja online wizyty w Salonie – usługa pozwalająca na wybranie dogodnego dla Usługobiorcy dnia oraz godziny, kiedy to nastąpi spotkanie z projektantem wnętrz celem stworzenia wizualizacji pomieszczenia,

25. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość u danego Usługodawcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy sprzedaży, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

26. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z Konsumentem zawarta:

 a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Sprzedawcy;

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa Sprzedawcy ub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d) podczas pokazu zorganizowanego przez Sprzedawcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba Konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy został na niego zorganizowany transport,

27. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

28. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy. Do usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy należą:

(a) usługa newslettera,

(b) wyszukiwarka produktów,

(c) katalogi produktów,

(d) formularz kontaktowy,

(e) prowadzenie Konta Użytkownika,

(f) prezentacja gazetek i katalogów marek,

(g) prezentacja przecenionych produktów z Salonów Sprzedaży BLU,

(h) prezentacja aranżacji wnętrz,

(i) rezerwacja online wizyty w wybranym Salonie Sprzedaży BLU,

(j) publikowania i wyszukiwania opinii Klientów nt. towarów zakupionych od Usługodawcy,

29. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

30. Dzień Roboczy - Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA PLATFORMY BLU

1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca zapewnia Użytkownikom m.in. następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

(a) złożenia zamówienia wybranych przez Użytkownika Towarów w konkretnym, wybranym przez Użytkownika Salonie Sprzedaży sieci BLU za cenę wskazaną za pośrednictwem Platformy,

(b) usługę newslettera,

(c) wyszukiwarki Towarów oferowanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(d) nieodpłatnego przeglądania katalogu Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU,

(e) formularze kontaktowe,

(f) prowadzenie Konta Użytkownika,

(g) prezentacji gazetek reklamowych Salonów Sprzedaży BLU i katalogów poszczególnych marek,

(h) prezentacji Towarów przecenionych przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU,

(i) prezentacji projektów aranżacji wnętrz.

(j)  publikowania zweryfikowanych opinii użytkowników na temat  Towarów,

(k) umawianie się na wizyty z projektantem w Salonach BLU.

 

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy kupna sprzedaż. Użytkownik Platformy korzystając z usług i treści dostępnych na Platformie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jest warunkiem korzystania z Platformy, co Użytkownik Platformy potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka metodą „opt-in” podczas procesu zakupowego. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.3. W przypadku dostarczania treści i usług na Platformie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest do momentu zamknięcia Platformy.

4. Usługodawca udostępnia Platformę w trybie ciągłym, przy czym zastrzega sobie prawo do tymczasowych i krótkotrwałych wyłączeń spowodowanych w szczególności awarią, aktualizacją oprogramowania, konserwacją bądź wymaganiami technicznymi.

5. Zamieszczone na Platformie treści i informacje, w szczególności opisy Towarów i Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Salonów Sprzedaży BLU oraz składania Zamówienia na Towary, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

- użycie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome lub Firefox w najnowszej aktualnej wersji z włączoną standardową ochroną prywatności,

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

- posiadanie dostępu do witryn internetowych (www) za pośrednictwem prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki,

- włączona i zaakceptowana informacja o obsłudze plików cookies,

-  zaakceptowana informacja o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie:

•Google Analitycs który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie,

• Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

• Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal,

• Google YouTube, który służy do który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie,

Resfind, który służy do umawiania wizyt w salonach BLU.7.Sposób wyświetlania treści lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniony od wersji przeglądarki, zainstalowanych „wtyczek” lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia usług przez  Usługodawcę.

8. Niespełnienie przez Użytkownika Platformy któregokolwiek z wymagań technicznych, o których mowa w ust. 6 powyżej, może powodować brak możliwości skorzystania z funkcjonalności Platformy.

9. Usługodawca podejmuje działania mające na celu niezakłócone funkcjonowanie Platformy. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji systemu informatycznego zapewniającego obsługę Platformy, jego przeglądu, naprawy, usunięcia usterek mających pływ na funkcjonowanie Platformy, możliwe jest wystąpienie czasowych utrudnień w dostępu do Platformy lub w korzystaniu z niektórych jej funkcjonalności

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną lub oprogramowaniem Użytkownika.

11.  Przeglądanie Towarów sprzedawanych przez Salony Sprzedaży BLU jest możliwe również bez zakładania Konta Użytkownika. Składanie Zamówienia na Towary przez Użytkownika z zakresu Towarów dostępnych w asortymencie Salonów Sprzedaży BLU jest możliwa bez zakładania Konta przez Użytkownika, ale wyłącznie po podaniu niezbędnych danych osobowych, o których mowa w par. 5 punkt 4. niniejszego Regulaminu.

12. Platforma jest wykorzystywana przez Usługodawcę w celach komunikacyjnych i przeprowadzenia procesu złożenia Zamówienia na  Towary przez Użytkowników.

13. Dostęp do materiałów i treści zawartych na Platformie jest całkowicie bezpłatny. Korzystanie z dostępu do Platformy ma charakter dobrowolny.

14. Użytkownik Platformy nie ma prawa kopiowania ani modyfikowania oprogramowania Platformy, jak również pobierania i nieuprawnionego udostępniania treści zamieszczonych na Platformie.

15.  Korzystanie z Platformy jest możliwe jedynie w celach wskazanych w Regulaminie.

16. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na zamieszczonymi na Platformie Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście zakupiły dany produkt u Sprzedawcy – opinie mogą być wystawione tylko przez Użytkowników, którzy dokonali zakupu danego Towaru , których opinie zostaną odznaczone na Platformie jako „Zweryfikowane”. Sprzedawca dokonuje weryfikacji adresów e-mail użytych do składania Zamówienia z adresem e-mail osoby zamieszczającej opinie.

§ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY

1. W ramach korzystania z funkcjonalności Platformy w zakresie rezerwacji, jak i zakupów Towarów w Salonach Sprzedaży BLU, Użytkownik zobowiązany jest do: 

a. korzystania z Platformy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy wobec innych Użytkowników,

b. nieprzekazywania i nieumieszczania za pośrednictwem Platformy jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, treści naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub też naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym dobra osobiste Usługodawcy,

c. nieudostępniania swojego Konta do korzystania innym Użytkownikom,

d. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

e. zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła do Konta Użytkownika.

2. Ponadto, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. posługiwania się przy tworzeniu Konta Użytkownika, w Formularzu Rejestracji oraz przy korzystaniu z pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie prawdziwymi i aktualnymi danymi osobowymi oraz do dokonywania niezwłocznej aktualizacji danych podanych Usługodawcy w związku z założeniem Konta lub wypełnieniem Formularza Rejestracji i Formularza Rezerwacji lub korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną;b. nieumieszczania na Platformie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności rozsyłania lub zamieszczenia na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam);

c. niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych za pośrednictwem Platformy, w szczególności informacji o Towarach, opisów Towarów, ich cenach, terminach dostaw, czasu realizacji Zamówienia i innych informacji przekazywanych za pomocą Platformy;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Strony umowy kosztów w pełnej wysokości;e. terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności;

§ 5. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

1. Użytkownik korzystający z Platformy może założyć Konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy po uzupełnieniu i przekazaniu Usługodawcy niezbędnych do założenia Konta informacji i danych.

2. Każdy Użytkownik Platformy może założyć wyłącznie jedno (1) Konto wypełniając Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Blu.com.pl.

3. Użytkownik Platformy ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek aktualizacji danych w razie ich zmiany.

4. Użytkownik obowiązany jest do podania w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych:

a. imię i nazwisko,

b. adres,

c. nr telefonu,

d. adres e-mail,

e.  dane do wysyłki

f. nazwa firmy, NIP (jeśli Konto zakładane jest w imieniu firmy)

5.  W celu wysłania Formularza Rejestracyjnego i zakończenia procedury Rejestracji niezbędna jest akceptacja przez Użytkownika Platformy Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

6. Po zakończeniu Rejestracji i założeniu Konta Użytkownik Platformy uzyskuje dostęp do konta Użytkownika i jego pełnej funkcjonalności.

7. Założenie Konta Użytkownika Platformy jest bezpłatne i dobrowolne. Z tytułu założenia i prowadzenia Konta Użytkownika Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.

8. Logowanie się na Konto Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji. Login stanowi adres e-mail Użytkownika, natomiast hasło jest tworzone i podawane przez Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość zmiany hasła.

9. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie § 1 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

10. W chwili uzyskania dostępu do Konta, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta na czas nieoznaczony. W każdej chwili Użytkownik może od umowy odstąpić i zażądać od Usługodawcy usunięcia Konta.

§ 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Użytkownicy Platformy mają możliwość złożenia Zamówienia na Towar oferowany do sprzedaży przez poszczególne Salony Sprzedaży BLU i Usługodawcę. Zamówienia na Towar za pośrednictwem Platformy można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Poprzez złożenie Zamówienia na Towary Użytkownik wyraża chęć do zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z wybranym Salonem Sprzedaży BLU (informacja o danych Sprzedawcy jako strony umowy zawarta jest w potwierdzeniu Zamówienia oraz na fakturze proforma). Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia i momentem zawarcia transakcji jest przesłanie informacji zwrotnej do zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail wraz z dokumentem faktury proforma przez Usługodawcę lub wybrany Salon Sprzedaży BLU celem dokonania płatności przez Użytkownika wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęciem jego weryfikacji. 

3. Zamówienia Towarów za pośrednictwem Platformy można dokonywać z wykorzystaniem utworzonego Konta Użytkownika, po dokonaniu czynności zalogowania się na Konto Użytkownika lub bez tworzenia Konta Użytkownika (jako Gość) po podaniu wymaganych, niezbędnych do realizacji Zamówienia danych  i informacji.

4. Platforma umożliwia Usługodawcy dodawanie Towarów, które mogą być przedmiotem Zamówienia, wraz z określeniem ceny brutto Towaru zgodnie z art. 4 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, obliczeniem kosztów dostawy Towarów, określeniem dostępności Towarów oraz okresu ich dostępności w danym Salonie Sprzedaży BLU oraz informacji o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

5. Cena Towaru widoczna na Platformie podana jest w złotych polskich i zawiera w sobie również kwotę należnego podatku. Łączna cena Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także informacje o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, jest podawana Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy w trakcie składania Zamówienia (o ile jest taka możliwość), w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli ustalenie ostatecznej wysokości innych kosztów jak np. koszty dostawy i transportu nie jest możliwe w momencie składania Zamówienia za pośrednictwem Platformy, Usługodawca lub wybrany Salon Sprzedaży kontaktuje się z Użytkownikiem i udziela stosownych informacji w tym zakresie.

6. W przypadku promocji Towarów, Usługodawca oznacza dany Towar jako Towar w cenie promocyjnej. Obok ceny promocyjnej Usługodawca wskazuje najniższą cenę, w jakiej Towar był dostępny w ciągu ostatnich 30 dni. 7. Platforma dwa razy dziennie dokonuje aktualizacji stanu magazynowego oraz cen Towarów Usługodawcy (poprzez połączenie z magazynem centralnym Usługodawcy).

8. Użytkownik składa Zamówienie Towarów za pomocą Formularza Rezerwacji, w którym podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres firmowy. Użytkownik składa Zamówienie wybierając konkretny Salon Sprzedaży BLU, który zrealizuje Zamówienie

 

8.  Po przyjęciu przez Platformę Zamówienia następuje potwierdzenie dostępności i ceny Towarów przez konkretny Salon Sprzedaży BLU. Pracownik Salonu Sprzedaży BLU kontaktuje się z Użytkownikiem (może informować Użytkownika o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Użytkownika adres email lub kontaktując się z Użytkownikiem telefonicznie) celem potwierdzenia dostępności i cen Towarów, możliwości ich zamówienia i sprowadzenia do wybranego Salonu Sprzedaży BLU, jak również ustala sposób płatności za Towar i sposób dostarczenia Użytkownikowi Towaru oraz koszty dostawy Towaru.

9. Przyjęcie Zamówienia, jego płatność oraz odbiór nie muszą odbywać się w Salonie Sprzedaży BLU (stacjonarnym). Tym samym Użytkownikowi składającemu Zamówienie przez portal Blu.com.pl przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni oraz prawo odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 10. Użytkownik nie opłaca Zamówienia przez Platformę. Metodę płatności za zamówiony Towar Użytkownik ustala z danym Salonem Sprzedaży BLU. Jeśli Towar ma być wysłany na adres Użytkownika płatność za Towar odbywa się na podstawie wystawionej przez Usługodawcę lub Salon Sprzedaży BLU faktury proforma, zaś przy wyborze opcji z odbiorem osobistym w Salonie Sprzedaży BLU – płatność za Towar następuje gotówka w Salonie Sprzedaży BLU. Zastrzegamy, że w przypadku wybrania opcji płatności gotówką salon ma prawo do pobrania zadatku w wysokości 50% zamówienia.

11.  Wybrany Salon Sprzedaży BLU lub Usługodawca zamawia Towar w magazynie centralnym z zamiarem realizacji Zamówienia  w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. W przypadku niedostępności wybranych Towarów czas oczekiwania na zamówiony Towar wydłuża się, o czym Salon Sprzedaży BLU informuje niezwłocznie Użytkownika.

12. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą lub Salonem Sprzedaży BLU umowę sprzedaży zamawiając Towar przez Blu.com.pl ma prawo do 14 dniowego zwrotu towaru. Termin zwrotu liczony jest od momentu fizycznego otrzymania Towaru przez Użytkownika tj. od dnia jego doręczenia Użytkownikowi. Aby skorzystać z prawa do zwrotu należy poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. Informacja powinna być przekazana w formie pisemnej z uwzględnieniem daty nadania lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail salonu, który obsługuje zamówienie (adres jest podany w podsumowaniu zamówienia na stronie blu.com.pl oraz w potwierdzeniu e-mailowym zamówienia) w zakreślonym wyżej terminie. W przypadku skorzystania z możliwości zwrotu Towaru Usługodawca lub wybrany Salon Sprzedaży BLU dokonuje zwrotu Kupującemu ceny zwracanego Towaru przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką wybrał Kupujący. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na zwrot Ceny Towaru inną metodą, zwrot ceny następuje inną metodą. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA PRODUCENTA

 1. Zasady reklamacji, odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową i gwarancji Towarów zakupionych za pośrednictwem Platformy na portalu Blu.com.pl zostały szczegółowo opisane poniżej.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług elektronicznych:

2. 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych należy składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected] .

2.2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2.3.  W celu przyśpieszenia rozpoznania reklamacji na Usługę elektroniczną rekomenduje się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Użytkownika, danych kontaktowych Użytkownika).

3. Gwarancja Producenta:

3.1. Towary prezentowane na Platformie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową

4.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową.

4.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem przedsiębiorców z tytułu wad Towaru regulują przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta (z wyszczególnionymi odrębnościami) z tytułu niezgodności Towaru z umową następuje na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.3. Po stwierdzeniu przez Kupującego niezgodności Towaru z umową, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą (Usługodawcą lub właściwym Salonem Sprzedaży BLU, w którym składał zamówienie), zgłaszając i opisując niezgodność Towaru z umową (w opisie reklamacji Sprzedawca prosi o podanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację) w formie listownej na adres Usługodawcy wskazany powyżej (lub adres konkretnego Salonu Sprzedaży BLU), na adres e-mail: [email protected] lub składając odpowiednie pismo stacjonarnie w danym Salonie Sprzedaży BLU lub u Usługodawcy. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis zaobserwowanej przez Klienta niezgodności Towaru z umową, jak również sprecyzowane roszczenia Kupującego związanego z niezgodnością Towaru z umową.

4.4. Oceny, czy Towar jest zgodny z umową, dokonuje się z uwzględnieniem art. 43b ustawy o Prawach konsumenta z dnia 21 lutego 2020 r.

4.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 4.5., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.

4.7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.

4.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić́ doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4.9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

4.10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

4.11. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

4.12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 4.9.

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 4.10.-4.11.

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4.13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową i złożył oświadczenie Sprzedawcy a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4.14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy tj. Usługodawcy lub właściwego Salonu Sprzedaży BLU.  W przypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

4.15. W razie odstąpienia od umowy z powodu niezgodności Towaru z umową zgodnie z przesłankami wskazanymi powyżej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę Towaru, co do którego następuje odstąpienie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.16. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową jest wyłączona.

4.17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

4.18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 

4.19. Szczegółowe informacje na temat praw  Konsumentów można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://uokik.gov.pl/konsumenci.php

4.20. Uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami. W zakresie reklamacji i niezgodności Towaru z umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta (Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Odpowiedzialność w związku z umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności towaru na konsumenta, umowy na dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) oraz art. 3855, art. 5564 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

4.21. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien przy składaniu reklamacji powinien potwierdzić swój status z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.

4.22.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta obowiązany jest złożyć oświadczenie, w formularzu przesłanym za pomocą Platformy, że zawarta umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§ 8. ZASADY REALIZACJI WYSYŁEK/ DOSTAW

1. Zasady realizacji wysyłek, aktualne ceny, listę przewoźników szczegółowo opisano w poniższym punkcie.

2. W ramach złożonego Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu zakupione Towary zgodnie z Zamówieniem Klienta i wybranym przez niego sposobem dostawy.

3. Dostępne metody dostawy Towaru oraz przewidywany czas realizacji dostawy, jak również jej koszt są widoczne dla Kupującego w trakcie składania Zamówienia, a także potwierdzane przez Usługodawcę lub konkretny Salon Sprzedaży BLU po wstępnej weryfikacji Zamówienia i przekazywane Klientowi w firmie mailowej lub telefonicznej niezwłocznie po ustaleniu dostępności Towaru na magazynie centralnym.

4. W przypadku dostawy na adres wskazany przez Klienta – Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Towaru na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Towaru na adres znajdujący poza obszarem Polski odbywa się na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą. Dostawa nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu, na piętro i temu podobne. Rozładunek odbywa się przed budynkiem, w którym znajduje się lokal.

5. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) określają odrębne warunki handlowe ustalone pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

6. Zamówienia składane za pośrednictwem Platformy są procesowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są procesowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

7. O przewidywanych kosztach dostawy Kupujący jest informowany podczas składania Zamówienia, a ostateczny koszt dostawy jest ustalany indywidualnie przez Sprzedawcę z Klientem i potwierdzany w formie e-mail.

8. Odbiór Towaru przez Klienta w wybranym Salonie Sprzedaży BLU jest bezpłatny. Koszt dostawy do Salonu Sprzedaży BLU pokrywa sieć BLU.

9. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki (z uwzględnieniem jego dostępności w magazynie centralnym) oraz czas doręczania Towaru do wskazanego miejsca dostawy, a w przypadku czasowej niedostępności Towaru w magazynie centralnym Usługodawcy – również czas dostawy Towaru od producenta do magazynu centralnego Usługodawcy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Towaru wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia za pomocą Platformy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

10. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru, w trakcie składania Zamówienia lub podczas bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą Klientowi podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę termin dostawy. 

11. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towarów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Towaru o najdłuższym czasie dostawy.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, a w przypadku gdy Towary są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia dostarczenia ostatniego Towaru, jego partii lub części. Wzór informacji o możliwości odstąpienia jest każdorazowo udostępniany Klientowi na trwałym nośniku, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające będzie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.

2.  Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o decyzji Kupującego poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres siedziby Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, na adres e-mail Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, za pośrednictwem Platformy poprzez uzupełnienie stosownego formularza. Załączonego do wiadomości elektronicznej potwierdzającej złożenie zamówienia. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest rekomendacją, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

3.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym pakowanie i zabezpieczenie towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Strona zwracająca towar ponosi odpowiedzialność za dostarczenie go w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty ceny, jeśli otrzyma towar uszkodzony.

9.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§ 10. POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Wszelkie spory związane z realizacją Zamówień będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

2.  Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4.   Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane od podmiotów trzecich w trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkownika Platformy oraz szkody wyrządzone przez nie (w szczególności nieaktualne instrukcje obsługi, certyfikaty i inne dokumenty przekazane Sprzedawcy przez producenta Towaru).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

(a)  wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane przez Użytkownika Platformy w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

 (b) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z przekazaniem przez Użytkownika Platformy nieprawdziwych lub niepełnych danych w Formularzu Rejestracyjnym,

(c) brak możliwości skorzystania z Platformy, spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w niniejszym Regulaminie.

3.  Usługodawca nie gwarantuje, iż oprogramowanie, funkcjonalność, jak i treści dostępne na Platformie sprostają oczekiwaniom Użytkowników Platformy, a także że Platforma będzie, w sposób nieprzerwany, całkowicie wolna od błędów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika Platformy poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy oraz czasowej niemożliwości złożenia Zamówienia.

5. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane w szczególności:

- siłą wyższą,

- awarią, 

- aktualizacją,

- niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub

- niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika Platformy.

6. W razie nieoczekiwanego wstrzymania funkcjonalności Platformy Usługodawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania celem usunięcia zaistniałej usterki oraz jej konsekwencji.

7. Usługodawca zastrzega prawo do stałego lub tymczasowego wstrzymania niektórych funkcjonalności celem zagwarantowania możliwie szybkiego i bezproblemowego działania Platformy u wszystkich Użytkowników, w szczególności w okresie wczesnego dostępu do jej zawartości.

§ 11. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRACY PLATFORMY

1. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Platformą i jej funkcjonowania należy przesyłać na adres elektroniczny Usługodawcy za pomocą korespondencji mailowej wraz z dokładnym opisem reklamacji i wskazaniem rodzaju naruszenia niezwłocznie po jego wystąpieniu.

2. Reklamacje w zakresie określonym w punkcie 1 powyżej mogą być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]

3.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej 

§ 12.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320721, NIP 5422953096. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Usługodawcy na adres: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok.

2. Zasady, cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w związku ze świadczonymi usługami w drodze elektronicznej oraz w związku z prowadzoną za pośrednictwem Platformy sprzedażą Towarów, określone zostały w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności, do której link zamieszczono w stopce niniejszej strony.

§ 13. PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa do treści umieszczanych w ramach Platformy przez Usługodawcę w szczególności w zakresie nazwy, znaku towarowego, logo BLU i wchodzących w jego skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, wizualizacji i projektów podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Platformy.

§14. WTYCZKI GOOGLE I FB I PLIKI COOOKIES

1. Korzystanie z Platformy wymaga zaakceptowana informacji o zainstalowanym i używanym przez Platformę kodzie:

• Google Analitycs, który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

• Google Ads, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

• Google YouTube, który służy do zbierania danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie, Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 

•Facebook Pixel, który służy do zliczania konwersji na stronie, a także profilowania użytkowników odwiedzających portal. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są pod poniższym adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

• Resfind, który służy do zapisywania się na wizyty u projektantów w Salonach Sprzedaży BLU

2. Platforma zbiera informacje w postaci tzw. plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania z Platformy Usługodawcy.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze Użytkownika, jak również posiadają przypisany numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca. Usługodawca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

- sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej,

-             stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani też nie wyłącza żadnych praw Użytkowników, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany, na stronie internetowej Usługodawcy i na Platformie. Regulamin umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy udostępniany jest w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2023 i ma zastosowanie do umów zawartych oraz zamówień złożonych przez Użytkowników od tego dnia.

4. Usługodawca może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem Użytkowników Platformy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany treści Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania Platformy. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy Platformy zostaną poinformowani z 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.


  

  
   
  

  
   
  

 
Trwa zapisywanie zmian. Proszę czekać.