Odstąpienie od umowy oraz zwrot towarów zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa 

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru, a w przypadku gdy Towary są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia dostarczenia ostatniego Towaru, jego partii lub części. Wzór informacji o możliwości odstąpienia jest każdorazowo udostępniany Klientowi na trwałym nośniku, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dla zachowania terminu odstąpienia wystarczające będzie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. 

2.  Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o decyzji Kupującego poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres siedziby Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, na adres e-mail Usługodawcy lub danego Salonu Sprzedaży BLU, za pośrednictwem Platformy poprzez uzupełnienie stosownego formularza. Załączonego do wiadomości elektronicznej potwierdzającej złożenie zamówienia. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest rekomendacją, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

3.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

5. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym pakowanie i zabezpieczenie towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów. Strona zwracająca towar ponosi odpowiedzialność za dostarczenie go w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty ceny, jeśli otrzyma towar uszkodzony. 

9.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Gwarancja

Produkty oferowane w Salonach Łazienek BLU posiadają gwarancję producenta lub importera. Informacja o producencie lub importerze danego towaru oraz okresie gwarancji dostępna jest w Salonach Łazienek BLU u osób zajmujących się sprzedażą. Szczegółowe warunki gwarancji widnieją na karcie gwarancyjnej.

Rękojmia

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej oraz dostępnego w Salonach Łazienek BLU i złożenie go w formie elektronicznej na odpowiedni wskazany poniżej adres mailowy lub na piśmie w Salonie łazienek BLU, w którym dokonano zakupu.

W przypadku, gdy towar ma być dostarczony Klientowi na wskazany przez niego adres, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w momencie dostawy. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół szkody wraz z przedstawicielem przewoźnika, który dostarczył przesyłkę bądź dokonać stosownej adnotacji na liście przewozowym jeżeli przewoźnik nie posiada protokołu. Protokół szkody bądź list przewozowy podpisany przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika należy przekazać Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do 24 godzin od otrzymania dostawy. Przesyłkę należy sprawdzić pod względem ilościowym i jakościowym.

Dział Reklamacji/Salon łazienek BLU rozpatruje reklamacje zgłoszone w oparciu o rękojmię w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności dokument potwierdzający zakup reklamowanego towaru, opis wady, wskazanie uprawnienia, z którego chce skorzystać Klient (żądanie wymiany towaru na wolny od wad, żądanie usunięcia wady, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy).W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Dział Reklamacji/Salon łazienek BLU, przekaże Klientowi pisemne uzasadnienie decyzji dotyczącej reklamacji na adres mailowy wskazany przez Klienta bądź listownie.

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO SKŁADANIA REKLAMACJI:

[email protected]  (w adresie wpisać miejscowość w której dokonano zakupu)

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.. z siedzibą przy ul. Składowej 12, 15-399 w Białymstoku. Kontaktować się z nami można za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail na adres [email protected]

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych: [email protected]

Celem przetwarzania danych oraz podstawą prawną tego przetwarzania jest rozpatrywanie reklamacji prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).

Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do czasu osiągnięcia wyżej wymienionego celu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z reklamacją.

Odbiorcami Państwa danych mogą być: a. podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (na przykład: producenci, dystrybutorzy, importerzy), b. kurierzy, Poczta – w zakresie transportu przesyłek, c. dostawcy Państwa elektronicznej skrzynki pocztowej, operatorzy telefonii lub dostawcy komunikatorów – w zakresie prowadzonej z Państwem komunikacji d. gwaranci – czyli podmioty, na których spoczywa odpowiedzialność z tytułu gwarancji e. banki uczestniczące w transferach przelewów bankowych.

Posiadają Państwo następujące prawa: a. prawo żądania dostępu do danych; b. prawo żądania sprostowania danych; c. prawo żądania usunięcia danych; d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych); g. prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, choć wycofanie tej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych, jakie będzie miało miejsce przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.

Źródło danych: dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa (formularz zgłoszeniowy)

Nie będziemy podejmować decyzji dotyczących Państwa w sposób zautomatyzowany. W podejmowanie wszystkich decyzji, które Państwa dotyczą, w istotny sposób zaangażowany będzie człowiek.

Trwa zapisywanie zmian. Proszę czekać.