Gwarancja

Produkty oferowane w Salonach Łazienek BLU posiadają gwarancję producenta lub importera. Informacja o producencie lub importerze danego towaru oraz okresie gwarancji dostępna jest w Salonach Łazienek BLU u osób zajmujących się sprzedażą. Szczegółowe warunki gwarancji widnieją na karcie gwarancyjnej.

Rękojmia

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku wad towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego do pobrania poniżej oraz dostępnego w Salonach Łazienek BLU i złożenie go w formie elektronicznej na odpowiedni wskazany poniżej adres mailowy lub na piśmie w Salonie łazienek BLU, w którym dokonano zakupu.

W przypadku, gdy towar ma być dostarczony Klientowi na wskazany przez niego adres, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w momencie dostawy. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół szkody wraz z przedstawicielem przewoźnika, który dostarczył przesyłkę bądź dokonać stosownej adnotacji na liście przewozowym jeżeli przewoźnik nie posiada protokołu. Protokół szkody bądź list przewozowy podpisany przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika należy przekazać Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym do 24 godzin od otrzymania dostawy. Przesyłkę należy sprawdzić pod względem ilościowym i jakościowym.

Dział Reklamacji/Salon łazienek BLU rozpatruje reklamacje zgłoszone w oparciu o rękojmię w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności dokument potwierdzający zakup reklamowanego towaru, opis wady, wskazanie uprawnienia, z którego chce skorzystać Klient (żądanie wymiany towaru na wolny od wad, żądanie usunięcia wady, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy).W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Dział Reklamacji/Salon łazienek BLU, przekaże Klientowi pisemne uzasadnienie decyzji dotyczącej reklamacji na adres mailowy wskazany przez Klienta bądź listownie.

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO SKŁADANIA REKLAMACJI:

[email protected]  (w adresie wpisać miejscowość w której dokonano zakupu)

 

PLIK DO POBRANIA (FORMULARZ REKLAMACYJNY)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych jest BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp. k. z siedzibą przy ul. Składowej 12, 15-399 w Białymstoku. Kontaktować się z nami można za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail na adres [email protected]

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych: [email protected]

Celem przetwarzania danych oraz podstawą prawną tego przetwarzania jest rozpatrywanie reklamacji prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).

Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do czasu osiągnięcia wyżej wymienionego celu oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z reklamacją.

Odbiorcami Państwa danych mogą być: a. podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (na przykład: producenci, dystrybutorzy, importerzy), b. kurierzy, Poczta – w zakresie transportu przesyłek, c. dostawcy Państwa elektronicznej skrzynki pocztowej, operatorzy telefonii lub dostawcy komunikatorów – w zakresie prowadzonej z Państwem komunikacji d. gwaranci – czyli podmioty, na których spoczywa odpowiedzialność z tytułu gwarancji e. banki uczestniczące w transferach przelewów bankowych.

Posiadają Państwo następujące prawa: a. prawo żądania dostępu do danych; b. prawo żądania sprostowania danych; c. prawo żądania usunięcia danych; d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych); g. prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, choć wycofanie tej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych, jakie będzie miało miejsce przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.

Źródło danych: dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa (formularz zgłoszeniowy)

Nie będziemy podejmować decyzji dotyczących Państwa w sposób zautomatyzowany. W podejmowanie wszystkich decyzji, które Państwa dotyczą, w istotny sposób zaangażowany będzie człowiek.